You are here

Commission consultative à la formation des animateurs

D'Commission consultative à la formation

D'"Commission consultative à la formation des animateurs" setzt sech aus Membere vun Organisatiounen zesummen, déi unerkannte Formatioune fir Animateuren ubidden an aus Vertrieder vum Service National de la Jeunesse a vum Ministär, dee responsabel fir de Volet Jeunesse ass. 

D'Commission consultative huet folgend Aufgaben :

  1. d'Animateursformatioun ze coordinéieren;
  2. hiren Avis zu all de Froen, déi mat der Animateursformatioun ze dinn hunn, ofzeginn;
  3. dem Minister hiren Avis zu den neien "Demandes d'homologation des formations d'animateurs" ofzeginn;
  4. pädagogesch Dokumenter fir Animateuren auszeschaffen;
  5. d'Äquivalenzen tëscht de Formatioune vun de verschiddenen Organisatiounen z'ënnersichen.

Normalerweis fannen 3 Réunioune pro Joer statt.

D'Membere vun der Commision consultative fir de Brevet A

  • Jugendhaus Wooltz a.s.b. l.

D'Membere vun der Commision consultative fir d'Brevete B, C, D

A propos

L’espace animateur regroupe les pages et documents de référence pour le travail d’animateur de loisirs.

Contact

Service National de la Jeunesse
"Espace animateur"
Annexe"Forum Geesseknäppchen"
40, boulevard Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg

Tél: +352 247 86464
Fax: +352 26203048
E-mail: inscription@snj.lu